krokos.net.pl
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
21.07.2024
Daniela, Wawrzyniec, Wiktor, Daniel, Dalida, Laurencjusz
dziś jest : 203 dzień roku wschód słońca o : 4:58 , zachód o : 20:42 koniec roku za : 162 dni
INFORMATYKA - WWW Design - Znaczniki Stosowane W HTML
Tabela zawiera jedynie najważniejsze znaczniki i powszechnie używane.
Składnia Znacznika Zastosowanie
Znaczniki Sekcji "HEAD"
<TITLE> </TITLE> dodaje "wyświetla" w pasku górnym strony nadaną przez nas nazwę strony.
<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT=""> polecenie jest deklaracją strony kodowej dokumentu.
<META NAME ="Description" CONTENT=""> polecenie to opisuje zawartość strony. Zalecam stosowanie go, gdyż dzięki niemu ułatwiamy pracę osobom korzystającym z wyszukiwarki.
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> polecenie informuje o wyrazach kluczowych dokumentu. Warto stosować wyrazy kluczowe, gdyż ułatwia to pracę sieciowym programom indeksująco-wyszukiwawczym i zwiększa szansę znalezienia strony przez innych użytkowników.
<META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT=""/> polecenie informuje o języku strony. Niektóre przeglądarki korzystają z niego przy precyzowaniu zapytań.
<META NAME="Author" CONTENT=""> polecenie informuje o autorze strony.
<META NAME="Generator" CONTENT=""> polecenie informuje o użytym narzędziu do tworzenia stron HTML.
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT=""> polecenie spowoduje regularne odświeżanie strony co x sekund. Może to mieć praktyczne zastosowanie w przypadku, gdy strona zawiera bardzo często aktualizowane informacje (wiele razy dziennie).
<META HTTP-EQUIV="Creation-Date" CONTENT=""> polecenie informuje o dacie utworzenia dokumentu.
Znaczniki Sekcji "BODY"
<BODY BACKGROUND=""> Parametr pozwala wybrać obrazek, który pokaże się w tle dokumentu w przeglądarce.
<BODY BGCOLOR=""> Parametr pozwala wybrać kolor tła dokumentu, który pokaże się w tle dokumentu w przeglądarce.
<BODY TEXT=""> Parametr pozwala określić kolor tekstu w dokumencie.UWAGA - wybierając kolor, należy mieć także na uwadze kolor tła.
<BODY LINK="" VLINK="" ALINK=""> Możemy również określić kolory odsyłaczy. LINK="kolor" określa standardowy kolor odsyłacza. VLINK="kolor" (visited link) określa kolor odsyłacza, który został co najmniej raz użyty (zauważmy związek z ustawieniem przeglądarki u odbiorcy, który może na ogół swobodnie definiować czas "wygasania" informacji o wizytowaniu jakiegoś miejsca w Internecie). ALINK="kolor" (active link) określa kolor aktywnego odsyłacza Odsyłacz aktywny to odsyłacz w trakcie ładowania dowiązanego do niego dokumentu. Jeśli np. odsyłacz ma standardowo kolor niebieski, w momencie przywoływania dowiązanego dokumentu zmieni na chwilę swój kolor (właśnie zdefiniowany za pomocą ALINK="kolor"), natomiast gdy powrócimy do tej samej strony, zobaczymy, że odsyłacz ma już kolor zdefiniowany za pomocą VLINK="kolor", jako już co najmniej raz wizytowany.
<BODY LEFTMARGIN=""> pozwala dodatkowo wprowadzić lewy margines strony. Wartość LEFTMARGIN="xx" spowoduje przesunięcie zawartości dokumentu o "xx" pikseli w prawo.
<BODY TOPMARGIN=""> przeglądarka akceptuje kod wprowadzający górny margines strony. Wartość TOPMARGIN="yy" spowoduje przesunięcie zawartości dokumentu o "yy" pikseli w dół.
Znaczniki Formatowania Tekstu
<H1> </H1> Tekst nagłówka "1"
<H2> </H2> Tekst nagłówka "2"
<H6> </H6> Tekst nagłówka "6"
<B> </B> czcionka pogrubiona
<I> </I> czcionka pochyła
<U> </U> czcionka podkreślona
<TT> </TT> pismo maszynowe
<SUB> </SUB> index dolny
<SUP> </SUP> index górny
<P> </P> akapit
<P align=""> </P> justowanie
<P style="text-align:left;"> </P> justowanie do lewej strony
<P align="RIGHT"> </P> justowanie do prawej strony
<P style="text-align:center;"> </P> justowanie do środka strony
<P align="JUSTIFY"> </P> justowanie do obu stron (wyrównywanie)
<FONT FACE=""> </FONT> krój czcionki
<FONT SIZE=""> </FONT> wielkośc czcionki
<FONT COLOR=""> </FONT> kolor czcionki ( można wpisac nazwę koloru w języku angielskim lub kod koloru hexadecymalny
<BLINK> </BLINK> czcionka migająca
<STRIKE> </STRIKE> czcionka przekreślona
<BIG> </BIG> duża czcionka (+1 punkt)
<SMALL> </SMALL> mała czcionka (-1 punkt)
<CITE> </CITE> cytat
<DFN> </DFN> definicja, jest poleceniem stosowanym do wyróżniania jakiegoś bloku tekstu, np. pojawiającego się po raz pierwszy w danym tekście terminu.
<DEL> </DEL> pokazuje ono przekreślony fragment tekstu.
<INS> </INS> gdy chcemy wyraźnie podkreślić jakąś nowość.
<STRONG> </STRONG> czcionka mocno wyróżniona
<EM> </EM> czcionka wyróżniona (emfaza)
<CODE> </CODE> kod (tekst programu)
<KBD> </KBD> czcionka wprowadzana z klawiatury
<SAMP> </SAMP> przykład
<VAR> </VAR> zmienna (słowo kluczowe języka)
<PRE> </PRE> tekst preformatowany, wyświetlany czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku), pozwala wprowadzać dodatkowe spacje
<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE> bloku cytowanego możemy użyć przy powoływaniu się na jakieś źródło. Cytat jest wyświetlany z uwzględnieniem tabulacji.
<Q> </Q> polecenie ma automatycznie obejmować cytowany tekst cudzysłowem, przy czym od definicji języka zależy sposób wyświetlania cudzysłowu.
<ADDRESS> </ADDRESS> polecenie jest interpretowane jako kursywa i jest często stosowane w odniesieniu do bloku tekstu zawierającego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej.
Znaczniki Formatowania Wykazów I List
<UL> </UL> wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego.
<UL TYPE=disc>
<UL TYPE=circle>
<UL TYPE=square>
lista nieuporządkowana może dodatkowo zawierać definicję symbolu graficznego
<OL> </OL> wykaz uporządkowany - służy do sporządzenia wykazu numerowanego
<OL START=x> parametr START=x pozwala rozpocząć numerowanie listy od x
<OL TYPE=A>
<OL TYPE=a>
<OL TYPE=I>
<OL TYPE=i>
<OL TYPE=1>
parametr TYPE=n pozwala określić typ numerowania listy.
<DL> </DL> lista definicyjna
<DT> określa punkt listy definicyjnej
<DD> określa wyjaśnienie terminu listy definicyjnej
<LI> punkt wykazu
Znaczniki Elementów Na Stronie
<IMG SRC="xxx.gif" WIDTH=200 HEIGHT=50> element graficzny "xxx.gif" długości - 200px, szerokści - 50px
<IMG SRC="xxx.gif" HSPACE=50>
<IMG SRC="xxx.gif" VSPACE=50>
parametry VSPACE (vertical space) i HSPACE (horizontal space) pozwalają ustalić odległość obrazka, w pikselach, od oblewającego go tekstu.
<IMG SRC="" align=left>
<IMG SRC="" align=right>
<IMG SRC="" align=top>
<IMG SRC="" align=bottom>
<IMG SRC="" align=middle>
odrębny, specjalny zespół parametrów, align=\"\", steruje pozycją obrazka w stosunku do oblewającego go akapitu.
<MARQUEE> </MARQUEE> plywajacy tekst
<MARQUEE BEHAVIOR=SCROLL> </MARQUEE> powoduje, że tekst porusza się od jednego brzegu strony w kierunku drugiego, znika za nim i wypływa ponownie zza pierwszego brzegu.
<MARQUEE BEHAVIOR=SLIDE> </MARQUEE> powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i zatrzymuje się.
<MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE> </MARQUEE> powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i "odbija się", powracając w kierunku pierwszego.
<a href=licence.txt> </a> wstawiony element w postaci pliku tekstowego
Znaczniki Tabel
<TABLE> </TABLE> ogólne ramy tabeli
<TR> </TR> wiersz tabeli
<TD> </TD> komórka w wierszu
<TABLE BORDER=""> </TABLE> obramowanie tabeli
<TABLE BORDER CELLSPACING=""> </TABLE> obramowanie komórek tabeli
<TABLE BORDER CELLSPACING="" CELLPADDING=""> </TABLE> marginesy dla komórek. Jeśli uznamy, że odstęp między zawartością komórki a jej obramowaniem jest zbyt mały, możemy użyć parametru CELLPADDING.
<TABLE BORDER WIDTH=""> </TABLE> szerokość tabeli
<TD WIDTH=""> </TD> szerokość komórki
<TABLE align=right> </TABLE>
<TABLE BORDER=10 align=left> </TABLE>
parametr align pozwala wyrównać tabelę w stosunku do marginesów strony i oblewającego ją tekstu.
<TD align=center> </TD>
<TD align=left> </TD>
<TD align=right> </TD>
poziome wyrównanie danych w komórkach
<TD Valign=top> </TD>
<TD Valign=middle> </TD>
<TD Valign=bottom> </TD>
pionowe wyrównanie danych w komórkach
<TABLE BORDER WIDTH="50%" HEIGHT="30%"> </TABLE> możemy zdefiniować nie tylko szerokość, ale i wysokość tabeli
<TABLE BORDER BGCOLOR=""> </TABLE> kolor tła tabeli
<TD BGCOLOR=""> </TD> możemy również "pokolorowac" poszczególne komórki, wstawiając definicję koloru w ramach definicji komórek.
<TABLE BORDERCOLOR=""> </TABLE> kolor obramowania tabeli
<TABLE BORDERCOLORDARK="" BORDERCOLORLIGHT=""> </TABLE> odcień obramowania tabeli
Znaczniki Odsyłaczy
<A HREF=""> </A> ogólna postac odsyłacza
<A HREF="http://"> </A> odsyłacz do strony www ( zewnętrznej w sieci )
<A HREF="nazwa_strony.html"> </A> odsyłacz do strony www ( wewnętrznej, np. na dysku lokalnym )
<A HREF="plik_tekstowy.txt"> </A> odsyłacz do pliku tekstowego
<A HREF="plik_graficzny.gif"> </A> odsyłacz do pliku graficznego
<A HREF="plik.mid"> </A> odsyłacz do pliku dzwiękowego
<A HREF="mailto:nazwa@pl"> </A> odyłacz mailowy
Znaczniki Formularzy
<FORM> </FORM> postac ogolna znacznika formularza
<FORM ACTION="mailto:mail@pl" METHOD="Post"> </FORM> formularz mailowy
<FORM><INPUT TYPE="" NAME="" VALUE=""> </FORM> służy o wprowadzania pól, które pozwolą czytelnikowi wpisać jakąś informację lub wybrać jedną z opcji.
<FORM><SELECT TYPE="" NAME="" VALUE=""> </FORM> służy do tworzenia rozwijalnych list z opcjami, spośród których czytelnik wybiera interesujące go pozycje.
<FORM><TEXTAREA TYPE="" NAME="" VALUE=""> </FORM> jest poleceniem do tworzenia większego pola na dodatkowy komentarz czytelnika.
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="" VALUE=""> TYPE="checkbox" pozwala wprowadzić pole w postaci kwadratu. Kliknięcie w nim powoduje zaznaczenie pola, ponowne kliknięcie usuwa zaznaczenie.
<INPUT TYPE="radio" NAME="" VALUE="" checked> TYPE="radio" pozwala wprowadzić przełącznik (przycisk radiowy). Czytelnik będzie wybierał tylko jedną z możliwych wartości. Kliknięcie na jakiejś wartości powoduje jej zaznaczenie, ale zarazem usuwa zaznaczenie z innej.
<INPUT TYPE="submit" VALUE="nazwa"> TYPE="submit" służy do wysłania informacji ( np. w postaci przycisku )
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Usuń wszystkie informacje"> TYPE="reset" spowoduje usunięcie wszystkich danych wpisanych do formularza
<BUTTON> Treść przycisku </BUTTON> przycisk
<SELECT NAME="nazwa_listy">
<OPTION>
<OPTION>
<OPTION>...
</SELECT>
służy do tworzenia rozwijanych menu, zawierających kilka opcji.
<TEXTAREA NAME="komentarz" ROWS=10 COLS=50> </TEXTAREA> pole wysokości 10 i szerokości 50
Znaczniki Ramek
<FRAMESET> </FRAMESET> ogólna struktura ramek
<FRAMESET COLS="18%,82%"> pionowy podział strony na ramki
<FRAMESET ROWS="200,*,200"> poziomy podział strony na ramki
<FRAME SRC="nazwa_pliku.htm"> aby przypisać ramce dokument, musimy podać źródło dokumentu.
<FRAME SCROLLING=yes> jeśli przywoływany plik jest spory objętościowo, zapewne nie zmieści się w całości w ramce. Możemy w takim razie użyć parametru, który wyświetli ramkę razem z suwakami.
<FRAME NORESIZE> zabezpieczenie ramki przed skalowaniem.
FRAMEBORDER = 1 / 0 pozwala ustalić, czy obramowanie danej ramki będzie wyświetlane, czy też nie.
MARGINHEIGHT=x wymusza dodatkowy odstęp (margines) u góry i u dołu konkretnej ramki, odsuwając treść od obramowania.
MARGINWIDTH=x wymusza margines lewy i prawy.
<NOFRAMES> </NOFRAMES> jest ukłonem w stronę użytkowników, którzy nie mogą oglądać ramek w swojej przeglądarce. Posiadacz takij przeglądarki zobaczyłby pustą stronę, gdyby między <NOFRAMES> </NOFRAMES> nie było żadnej informacji.
Znaczniki Linii
<HR> pozioma linia
<HR NOSHADE> linia pozbawiona cieniowania
<HR SIZE=5> linia grubosci "5"
<HR WIDTH=300> linia długości 300 pixeli
<HR WIDTH=50%> linia długości 50% szerokości strony
<HR align=center> linia wyśrodkowana
<HR COLOR=""> linia koloru ...
Znaczniki Różne
<BR> znacznik końca wiersza.
<!-- ... --> polecenie pozwala wstawiać do dokumentu komentarz autora. Treść komentarza nie będzie wyświetlana na ekranie.
<DIV> </DIV> polecenie pozwala wydzielić większy blok w dokumencie, np. fragment tekstu, grafikę czy wykaz (nawet kilka różnych elementów jednocześnie), a następnie nadać mu jakiś rodzaj formatowania - środkowanie lub dosunięcie do prawego marginesu. DIV jest często stosowane przy definiowaniu stylów.
<FIELDSET> </FIELDSET> obramowanie
<NOBR> </NOBR> niekiedy zdarza się, że jakiś tekst powinien być wyświetlany w jednym wierszu. Aby zapobiec przełamaniu wiersza.
<A HREF="" TARGET="_blank"> </A> przywoływany dokument zostanie załadowany do nowego, pustego okna (uruchomi nową kopię przeglądarki).
<A HREF="" TARGET="_self"> </A> nowy dokument zamieni w ramce dokument, z którego dokonujemy skoku.
<A HREF="" TARGET="_parent"> </A> przywoływany dokument zamieni dokument nadrzędny w hierarchii dla bieżącego dokumentu.
<A HREF="" TARGET="_top"> </A> przywoływany dokument zostanie wstawiony na miejsce dokumentu pierwszego w hierarchii naszych skoków, a więc na samą "górę".
online : 1 użytkownik, dziś odwiedziło : 29 osób
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że strona krokos.net.pl w swoim działaniu korzysta z zapisywanych informacji w postaci ciasteczek (ang. cookies).
Szlachetna Paczka
powered by scms © 2004 - 2024 design by sid